top of page

Disclaimer

 

1. Identiteit en contactgegevens van In.Perspective.
1.1. De website beschikbaar op het adres www.in-perspective.be (hierna: de “Website”) wordt uitgebaat door en is eigendom van In.Perspective., met ondernemingsnummer BE 0841 399 972  [●] en met maatschappelijke zetel te Molenstraat 76/2, 870 Waregem (hierna ook: “[●]”, “wij” of “ons”).
1.2. Informatie en gegevens van In.Perspective. :
Rechtsvorm:    Eenmanszaak
Vennootschapsnaam:  In.Perspective.
Handelsnaam:   In.Perspective.
Maatschappelijke zetel: Molenstraat 76/2, 870 Waregem
BTW-nummer:   BE 0841 399 972
Telefoonnummer: 0479 90 86 64
E-mail: welcome@in-perspective.be
Hyperlink(s) Website: www.in-perspective.be

2. Toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden
2.1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op het gebruik van de Website. Huidige voorwaarden dekken op geen enkele wijze het gebruiksbeleid van andere dienstverleners waarvan u op of via de Website gebruik maakt.
2.2. Vooraleer u op enigerlei wijze gebruik kan maken van (de diensten verbonden aan) de Website, dient u zich uitdrukkelijk, integraal en onherroepelijk akkoord te verklaren met (de toepassing van) deze gebruiksvoorwaarden door de knop ok aan te klikken. De tekst van deze gebruiksvoorwaarden is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Gebruiksvoorwaarden – Disclaimer’ op de Website.
2.3. De eventuele nietigheid of niet-toepasbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, leidt niet tot nietigheid van het geheel van deze voorwaarden.
2.4. In.Perspective. behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen worden aangekondigd op de Website en/of via elektronische weg. Blijvend gebruik van de Website zal worden beschouwd als aanvaarding van de nieuwe voorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd op 13 juni 2018.
2.5. Deze gebruiksvoorwaarden gelden onverminderd de eventuele toepassing van dwingende wetsbepalingen ter bescherming van consumenten (i.h.b. de relevante bepalingen van het Wetboek Economisch Recht (WER)).

3. Gebruiksvoorwaarden
3.1. Informatie en inhoud op de Website
3.1.1. In.Perspective. tracht ervoor te zorgen dat de informatie op de Website, zijnde het geheel van data en informatie in de meest ruime zin, met inbegrip van foto’s, videobestanden, teksten etc., juist, volledig en up-to-date is. Ondanks onze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen waarvoor Rachida Coaching geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.
3.1.2. In.Perspective. kan niet uitsluiten dat er storingen, onderbrekingen of technische fouten opduiken die de toegang tot de Website beperken of verhinderen.
3.1.3. De informatie op de Website is van algemene aard en indicatief, is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, kan geenszins als een persoonlijk advies of contractuele (resultaats)verbintenis worden beschouwd en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of beëindiging van de overeenkomst met In.Perspective.  De informatie op de Website is beschikbaar in de staat zoals geraadpleegd zonder dat hierbij enige garanties geleverd worden. Het gebruik van de Website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op uw eigen risico en verantwoordelijkheid. U erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van Rachida Coaching i.v.m. de werking en de inhoud van de Website louter inspanningsverbintenissen zijn.
3.2. Uw verplichtingen
3.2.1. U dient over een degelijke en stabiele internetverbinding en performante hardware en software te beschikken die geschikt is voor (de diensten van) de Website. U dient tevens over een voldoende adequate en recente antivirus, antispyware- en firewallbescherming op uw systemen te beschikken.
3.2.2. Voor het geval de systemen van In.Perspective. van haar aangestelden, onderaannemers, externe leveranciers of dienstverleners en/of van haar andere gebruikers schade zou lijden door uitwisseling van computervirussen of andere schadelijke bestanden, bent enkel u integraal en onbeperkt aansprakelijk ten aanzien van In.Perspective. en zal u In.Perspective. integraal, onbeperkt, in hoofdsom, interesten en (advocaten)kosten vrijwaren tegen elke vordering van derden (met inbegrip van aangestelden, onderaannemers, externe leveranciers of dienstverleners en gebruikers van Rachida Coaching) die hierdoor schade zouden lijden.

4. Verwerking van persoonsgegevens
In.Perspective. draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke privacyregelgeving. Voor meer inlichtingen over de bescherming en verwerking van uw persoonsgegevens op of via de Website, kunt u de privacy policy raadplegen op: www.rachida-coaching.be

5. Aansprakelijkheid
5.1. In.Perspective. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor:
- de kwaliteit, volledigheid, juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of vorm van de informatie op of gegenereerd door de Website of door andere (externe) websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen;
- enige beslissing genomen of handeling gesteld door u op basis van de inhoud of informatie op de Website;
- eventuele storingen, onderbrekingen, technische fouten, verkeerde technische manoeuvres, niet toegestane interventies (m.i.v. hackers), virussen etc. op de Website;
- (het functioneren en/of de beschikbaarheid van) software en/of applicaties van derden of de gevolgen ervan voor het downloaden vanuit en/of gebruiken van de Website;
- indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (waaronder maar niet beperkt tot tijdsverlies, verlies van een kans, winstderving, verlies van inkomsten, emotionele schade etc.);
- gevallen van overmacht;
- een lichte fout anders dan opzet of een met opzet gelijk te stellen zware fout.  
5.2. In.Perspective. kan in geen geval hoofdelijk of in solidum met derden gehouden zijn enige schade te vergoeden.

6. Intellectuele eigendom
6.1. De Website, onderdelen ervan en alle informatie en/of inhoud op, verbonden aan en/of gegenereerd door de Website, waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, afbeeldingen, logo’s, grafieken, formules, videobestanden, geluidsbestanden, HTML-codes, software, databanken, de vormgeving of enige andere creatie, inhoud of informatie op of gerelateerd aan de Website, behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van In.Perspective. of haar licentiegevers en mag slechts gereproduceerd worden of meegedeeld worden aan het publiek na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Rachida Coaching of haar licentiegevers.
Het is u met andere woorden te allen tijde (ook na beëindiging van de overeenkomst met In.Perspective.) verboden de Website (of onderdelen ervan), inclusief alle informatie verbonden aan of gegenereerd door de Website en/of de inhoud van de Website, op enigerlei wijze te reproduceren of mede te delen aan het publiek zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van In.Perspective. of haar licentiegevers.
6.2. Niets in deze gebruiksvoorwaarden kan worden geïnterpreteerd als zijnde een overdracht of licentie van of m.b.t. de intellectuele eigendomsrechten van In.Perspective. aan u. 
6.3. U erkent en aanvaardt dat voor de diensten op de Website gebruik kan worden gemaakt van bepaalde opensourcesoftware of freeware onder licenties die bepalingen kunnen bevatten die voorrang hebben op deze gebruiksvoorwaarden.
6.4. U erkent en aanvaardt dat informatie of inhoud op de Website het voorwerp kan uitmaken van bescherming door intellectuele eigendomsrechten van derden. U verklaart deze rechten te zullen eerbieden en In.Perspective. integraal, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten te vrijwaren voor eventuele door u gemaakte inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van derden in dit verband.

7. Klachten
Klachten voortvloeiend uit enigerlei gebruik van de Website of de toepassing van huidige gebruiksvoorwaarden kunt u rapporteren aan In.Perspective. via e-mail:  welcome@in-perspective.be

8. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken
Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze gebruiksvoorwaarden of voortvloeiend uit enigerlei gebruik van de Website is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank waar de maatschappelijke zetel van de onderneming ligt, tenzij de wet op dwingende wijze de bevoegdheid van een andere rechtbank voorschrijft.

9. Contactgegevens In.Perspective.
Voor verdere inlichtingen, opmerkingen of klachten kan de gebruiker In.Perspective. contacteren via onderstaande gegevens:
Adres: Molenstraat 76/2, 870 Waregem                
E-mailadres: welcome@in-perspective.be
Telefoonnummer:  0479 90 86 64

bottom of page